Konkurs

Regulamin

Regulamin konkursu Studia 1kadr oraz Extra-Wałcz

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

2. Organizatorem konkursu jest serwis Studio 1kadr oraz Extra-Wałcz

3. Konkurs odbywa się w dniach 30.10 – 07.12.2012r.

4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełni wszystkie warunki udziału w konkursie zapisane w niniejszym regulaminie.

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs polega na zebraniu pięciu kuponów publikowanych w pięciu kolejnych numerach Extra-Wałcz począwszy od 31 października. Zebrane kupony koniecznie trzeba dostarczyć do Studia 1kadr i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Spośród zgłoszonych uczestników zostanie wylosowana nagroda główna oraz wyróżnienia.
Nagrodą w konkursie jest sesja zdjęciowa ufundowana przez Studio 1kadr z profesjonalnym makijażem w wykonaniu Magdaleny Komerskiej-Kubiś oraz masażem w Studiu Maitri, dalej zwane Fundatorem.

2. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na publikację  zdjęć z sesji fotograficznej na łamach gazety Extra-Wałcz oraz strony internetowej www.extra-walcz.pl i www.studio.1kadr.pl oraz na stronie internetowej facebook organizatorów.

3. Każdy uczestnik może brać udział w konkursie tylko raz.

4. Ustalenie zwycięzców będzie dokonywane w drodze losowania zgłoszeń w obecności wszystkich organizatorów.

5. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone na stronie www.facebook.pl/1kadr oraz w gazecie Extra-Wałcz.

6. Organizator konkursu, czyli studio 1kadr i Extra-Wałcz nie pokrywają kosztów ewentualnej podróży, kosztów pobytu i kosztów noclegu.

7. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do ustalenia terminu jego udziału w sesji z Organizatorem konkursu w ciągu dwóch dni od powiadomienia go o zwycięstwie. Ustalona w wyznaczonym terminie data przeprowadzenia sesji zdjęciowej nie ulega zmianie.

8. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji zdjęciowej zwycięzca konkursu ustala z Fundatorem nagrody.

§3 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest sesja zdjęciowa z profesjonalnym makijażem, gdzie uczestnik tej sesji otrzymuje 10 zdjęć (wybranych z wszystkich wykonanych podczas sesji) gotowych w formacie jpg, obrobionych graficznie, przekazanych na nośniku cyfrowym CD lub DVD w ciągu 30 dni od dnia zdjęciowego. Uczestnik sesji nie otrzymuje pozostałych zdjęć wykonanych podczas sesji zdjęciowej. Ponadto zwycięzca otrzymuje karnet na masaż w Studiu Maitri.

§ 4 Postanowienia końcowe

  1. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego konkursu.
  2. Sesji nie można przekazać innej osobie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
  4. Promocje, kupony rabatowe publikowane w trakcie konkursu w gazecie Extra Wałcz obowiązują wyłącznie 7 dni (czas emisji jednego numeru gazety), kilka kuponów nie sumuje się w większy rabat oraz nie łączą się z innymi promocjami, rabatami i konkursami sponsorów i partnerów.